Közlemény

az Esthajnalcsillag Alapítvány március 2-i nyílt üléséről és az ülést követő Szülői Fórum történéseiről

Az Alapítvány kuratóriumának ülésén a terveknek megfelelően Babos Lajos igazgató úr beszámolójának vitája szerepelt napirenden. (Az ülésen a kuratórium tagjain és a meghallgatott igazgatón kívül nem volt résztvevő.)

Igazgató úr kiegészítette korábban megküldött írásbeli beszámolóját, a szóbeli kiegészítésben több ponton  adott részletes tájékoztatást az intézmény pedagógiai, személyi és tárgyi feltételeit illetően. A beszámoló kritikus pontjai voltak:

–          az őszi problémagyűjtő program nyomán  pedagógusokból és szülőkból – esetleg DÖK-képviselőkből – álló minőségi köreinek (4) életrehívása, e körök által lebonyolított brain storming foglalkozás eredményeinek értelmezése az iskola fejlesztése érdekében

–          a pedagógiai program és a helyi tanterv jelenleg hatályos változatát illető tájékozottság, illetve a NAT kormányrendelet kiadásából adódó  tantervezési teendők ütemezése és munkamegosztása

–          a tervezett felújítás terveinek pontosítása, egyeztetése (a költségek forrásra is kiterjedően)

–          a szakköri létszámok és a tanórán kívüli tevékenységek hatékonysága

–          a zenetanár kollégák részvétele a tantestület munkájában, értekezletein

–          a zeneiskolai órák során tapasztalt szabálytalanságok kiküszöbölése

–           a tanári továbbképzés jövőbeli tervei – ezügyben az igazgató egy tantestületi tanulmányi kirándulás, intézménylátogatás tervét vetette fel, melyet a kuratórium támogatott.

–          a tanulói létszám kérdéseit illető SZT-kérésekre adható jogszerű  és pedagógiailag indokolt válasz

–          az I. osztályban alkalmazott oktatási segédlet jóhírének terjesztése, a forgalmazás pénzügyi és etikai kérdései

–          szülői elégedettség mérésére vonatkozó tervek

–          közösségépítés, osztályközi kapcsolatok gazdagítása (a Jena Plan-elv érvényesítése jegyében).

A kuratórium az igazgató egyetértésével – érzékelve az iskolai világ különböző szereplői közti feszültséget – arra tett javaslatot, hogy a bizonytalan ’szokásrendeket’ (egy időre mindenképp) váltsa fel előre írásba foglalt  eljárásrend.

Az eljárásrend a különböző szereplők mozgásterét körvonalazná (egyes tanulók – DÖK – szülők – SZT –  egyes pedagógusok – munkaközösségek – nevelőtestület – igazgató – kuratórium, illetve ’külső partnerek’) különös tekintettel: a kezdeményezés – véleményezés – egyetértési jog gyakorlása – döntés – nyilvánosságra hozatal – értékelés,ellenőrzés fázisainak láncolatára (természetesen a kompetenciák jogszerű tekintetbe vételével. Eljárási rend készítésére érdemesült kérdések:

–           beruházás

–          pedagógiai program (helyi tanterv) módosítása

–          tankönyv-, taneszközigénylés

–          humán erőforrásfejlesztés (bérfejlesztés stb.)

–          adományok gyűjtése, fundraising

–          rendzevények

–          kapcsolatrendszer, kapcsolatépítés

–          belső szabályzatok

A kuratórium több ponton a beszámoló kiegészítésére kérte fel az igazgatót, melynek határideje április vége, összhangban a helyi tantervvel.

Ezt követően a kuratórium zárt ülésen a KFT vezetésében bekövetkező cseréről döntött.

Elhatározás született arra is, hogy a kuratórium megnövekedett adminisztrációs terheinek, dokumentumainak gondos archiválása érdekében méltányos tiszteletdíj mellett kapjon megbízást munkatárs.

Alapelv a munkakörökben az intézményi titkárság, a KFT vezetés és a kuratóriumi adminisztráció lehetséges elválasztása.

*

Az ülést követően  a kuratórium összehívására Szülői Fórumra került sor, melyen  megjelent a SZT több tagja, illetve érdeklődő szülők (mintegy 30 fő).

Komáromi Gyöngyi alapító, kurátor köszöntése után a fórum első részében Trencsényi László kurátor, egyetemi tanár tartott fogalomtisztázó előadást (az előadás diáit ide kattintva tekintheti meg).

Ezt követően Mórocz András kurátor adott tájékoztatást az Intézmény Fenntartási Hozzájárulásról szóló új  szabályozásról, eljárásrendről. Az IFH terve tekintetbe veszi az intézményi költségvetésben tervezett – személyi és dologi – kiadások fedezeti szükségleteit, számol az inflációval, más magániskolák által kért hozzájáruláshoz igazítás lehetőségeit, szükségleteit, árnyaltan és átláthatóan  értelmezi az adható kedvezmények rendszerét.

Szép Mariann kurátor a befizetési elmaradásokkal kapcsolatos intézkedésekről szólt megértést kérve a kuratóriumtól független adminisztráció hiányosságainak, tévesztéseinek javítása kapcsán felmerült problémák kezelésében.

A fórum aktív résztvevőinek érdeklődésének középpontjában két kérdés állt.

1)      az IFH bevezetése, összege, a folyamatos emelés  tervezhetőségének és mérséklésének kérdése; az elmaradások intézésének  hangneme és adatkezelésének finomítása. (E téma keretei közt olvasta fel Szalóky Ildikó az SZT petícióját, melynek írásos átadására tett ígéretet.)

A kuratórium tagjai válaszukban az elfogadható javaslatok mérlegelésére tettek ígéretet.

A  bevételek kérdését érintő hozzászólások kitértek a pedagógusok jutalmazására fordítható keretek meglétére vagy hiányára, a jutalmazási kompetencia meghatározására (ez a bérgazdálkodó igazgató), a KFT bevételeinek az intézményi működés javára való felhasználása lehetőségeire és korlátaira, nemkülönben és hangsúlyosan az épületfelújítás javára szóba jött anoním támogatások fogadásának, kölcsönös  szerződési biztonságának lehetőségei és korlátai (e kérdésben a kuratórium tovább vizsgálja a lehetőségeket ezügyben a SZT támogatását kérve)

2)      osztálylétszámok. A SZT  indokoltnak tartja  – pedagógiai-szakmai érvekre hivatkozva – az osztálylétszámok csökkentését 12 főre (hivatkozva a nehezedő pedagógiai feladatokra, a differenciálás lehetőségeire, illetve a tantermek komfortjára).

A kuratórium  válaszában  az Alapító okirat kapacitásdefiníciójára hivatkozott (100 fő, mely pedagógiai szempontok és a fenntarthatósági szempontok biztonságos érvényesítésének megfelelően fogalmazódott),  a „pedagógiai érveket” nem tartotta indokoltnak – a sikeres és hatékony szocializáció  feltételeként  – egyébként a Köznevelési törvényben is megfogalmazott  – 14 fős minimális létszám reális. További csökkentése nem szolgálja a differenciálás hatékonyságát sem. A hozzászólók utaltak a kooperatív tanulás, vagy a hazánkban terjedő KIP-program hatásvizsgálatának eredményeire.

Megjegyzendő, hogy a szülők álláspontja mindkét kérdésben megosztott volt. Az iskola nevében (az igazgatóhelyettes képviselte az intézményt) hozzászólás nem hangzott el.

A fórum meghívójában lehetővé tett iratbetekintést senki sem igényelte. A résztvevők megegyeztek az együttműködés javítását célzó fórumok folytatásában.